PRIVACY REGLEMENT HOF VAN HOLLAND

Toepasselijkheid privacyreglement

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van Hof van Holland, hierna HvH, verband houdende met de horecadiensten die zij aanbiedt c.q. faciliteert in de ruimste zin van het woord.

Gegevens HvH

Naam: de besloten vennootschap Hotel Edam Exploitatie B.V.

h.o.d.n. Hof van Holland Edam

Adres: Lingerzijde 69, 1135 AN Edam

Telefoonnummer +31 299 701 002

Email info@hofvanhollandedam.nl

KVK nummer 73988723

Website: www.hofvanhollandedam.nl

Dit privacyreglement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan HvH uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals door boekingsorganisaties, reisbureaus, sociale mediabedrijven etc), noch op de verwerking door enige andere derde partij. HvH verwijst u wat betreft die verwerkingen naar het privacyreglement van die organisaties.

Aanvaarding verwerking persoonsgegevens

Door registratie voor of door gebruik te maken van de diensten van HVH bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van dit privacyreglement en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door HvH zoals hierin is beschreven.

In die situaties waar HvH vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in dit privacyreglement is beschreven.

Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de (horeca)overeenkomst tussen de partijen. Voor het sturen van commerciële communicaties is dat de toestemming van de Klanten.

Het geven van toestemmingen voor de hierboven vermelde doelen moet gebeuren op afzonderlijke basis en de Klant kan een toestemming intrekken zonder dat dit invloed heeft op de andere.

HvH verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens met welke doeleinden worden verwerkt.

 • Reserveringen hotelkamer(s)

Voor (het boeken of aanvraag van) een kamer en/of andere hotelfaciliteit heeft HvH persoonsgegevens van u nodig (zoals uw titel, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, handtekening, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens). Indien u van een zakelijke boeking gebruik maakt, zal HvH ook de naam en (adres)gegevens van uw werkgever en/of opdrachtgever verzamelen. Eventueel kan HvH  aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen die voor de dienstverlening van HVH van belang zijn en die u vrijwillig aan HvH hebt verstrekt. Gezondheidsgegevens verwerkt HVH enkel om u beter van dienst te kunnen zijn zoals met welke allergieën HVH rekening dient te houden of dat u van de mindervaliden faciliteiten gebruik wenst te maken. Het staat u vrij om deze gezondheidsgegevens niet te verstrekken.

Als hotel is HvH wettelijk verplicht om een aantal gegevens (naam, woonplaats, type legitimatiebewijs, dag van aankomst en dag van vertrek) van de gasten te registreren. Daarnaast verwerkt HvH bepaalde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar diensten, en heeft HvH een gerechtvaardigd belang om bepaalde gegevens te verwerken ter bescherming van onze bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen borgen.

 • Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar

Indien u met HvH contact op wenst te nemen omdat u een vraag, klacht of andere mededeling hebt over het hotel, de dienstverlening, en/of de website, zal HvH uw contactgegevens vragen zodat HvH contact met u kan opnemen.

Indien u een online review of klacht plaatst op de website, op sociale media of op een website van een boekingspartner over het hotel, de dienstverlening, en/of website, ontvangt HvH deze via de daarvoor gebruikte website en kan HVH deze informatie gebruiken om met u in contact te treden over uw klacht of commentaar of haar dienstverlening te verbeteren.

HvH heeft een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en), website(s) etc. verleent u HvH toestemming om met u contact op te nemen.

 • Beveiliging

Het horecabedrijf van HvH is voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van haar gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan.

HvH heeft een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken.

 • Nieuwsbrief en mailingen

Indien u gebruik maakt van de diensten van HvH kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Via de nieuwsbrieven houdt HvH u door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, verzamelt HvH uw titel, naam, geboortedatum en e-mailadres zodat HvH u de nieuwsbrief kan toesturen. Ook registreert HvH het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld.

HvH maakt gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

 • Verwerking van gegevens van minderjarigen en kinderen

HvH registreert naamgegevens van minderjarigen en kinderen indien zij onder begeleiding of met toestemming van een ouder/voogd in het hotel verblijven. Het is geen bewust doel van HvH om andere gegevens van kinderen te verwerken, tenzij u het van belang acht dat informatie over uw kinderen onder de aandacht wordt gebracht.

HvH is wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken.

Verstrekken en delen van uw gegevens met derde partijen

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en service te kunnen voldoen, kan HvH uw persoonlijke informatie delen binnen HvH, met haar dienstverleners en andere derden. HvH draagt er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van haar instructies, voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en HvH garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

HvH kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door HvH buiten de EER worden verwerkt, zal HvH zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. HvH vereist dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Bewaartermijn

HvH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op haar rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren of als u HvH toestemming heeft gegeven om gegevens langer te bewaren. In dit laatste geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

De gegevens voor het sturen van commerciële communicaties zullen bewaard worden zolang u hiervoor uw toestemming niet intrekt. Als u echter uw toestemming intrekt, zal dit geen invloed hebben op de rechtsgronden van de verwerkingen in het verleden

Het basisprincipe van HvH is dat persoonsgegevens alleen worden bewaard zo lang dat nodig is om u de producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zal HvH uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wetgeving dat verbiedt.

Beveiliging en maatregelen

HvH hanteert een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zal HvH maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

Als gast van HvH of bezoeker van de website kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Recht op inzage

U hebt het recht om aan HvH te vragen of HvH persoonsgegevens van u verwerkt. Als HvH gegevens van u verwerkt, hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

Recht op verwijdering

U kunt HVH verzoeken om door HvH verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij HvH of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u HvH verzoeken de verwerking te beperken zolang HvH uw verzoek in behandeling heeft. U kunt HvH ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat HvH uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u HvH verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u HvH vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die HvH op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als HvH uw persoonsgegevens gebruikt voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het volgende e-mailadres hotel@hofvanhollandedam.nl.

Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. HvH kan verlangen dat u zich identificeert voordat HvH een verzoek in behandeling neemt. HvH zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij HvH u binnen die termijn laten weten dat zij nog meer tijd nodig heeft.

Houd er rekening mee dat HvH onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Klachten

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u deze zenden aan het hiervoor vermelde adres of e-mailadres. Desgewenst kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Contact en identificatie

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met HvH via de volgende contactgegevens: hotel@hofvanhollandedam.nl

Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat HvH binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren.

Wijziging van de Privacyverklaring

HvH kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de website worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van HvH. HvH raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.

==================================================================================

Cookies

HvH maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies

HvH maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatst HvH altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Deze stellen HvH vooral in staat om haar dienstverlening te verbeteren. HvH kan hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak de website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. HvH vraagt altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. HvH maakt gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

 • Analytische cookies – met analytische cookies verzamelt HvH statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
  • het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en regelgeving;
  • technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;
  • vanaf welke pagina u op de website bent gekomen;
  • welke internetpagina’s u bezoekt.
 • Advertentiecookies – HvH maakt gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.
 • Social – cookies waarmee de inhoud van de HvH website op sociale media kan worden gedeeld, zoals Twitter, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. HvH heeft geen invloed op de cookies die Social Media plaatsen en de data die zij verzamelen.
 • Marketing – cookies waarmee HvH relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. U kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over de services en diensten van HvH. Dit doet HvH op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via haar eigen kanalen en die van derden. Indien u deze cookies uitschakelt krijgt u nog steeds advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de effectiviteit van advertenties.
 • Overig – cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kunt u denken aan taal- en valutavoorkeur, favoriete hotel en gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat de website van HvH cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan de website. Heeft u dee cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies door derden

HvH maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. HvH gebruikt ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:

 • Feedbackify
 • Cookiebar
 • Sessie
 • Login
 • RequestVerification
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • Trengo
 • Doubleclick
 • Shoppingminds
 • Pushbird

Google Analytics

HvH maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van IP-adres van de bezoeker van de website wordt gemaskeerd. HvH deelt geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

Versie juni 2020