Versie juni 2020

Algemene voorwaarden Hof van Holland

Artikel 1 

Algemeen 

    1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Hotel Edam Exploitatie: de besloten vennootschap Hotel Edam Exploitatie B.V., handelend onder de naam Hof van Holland Edam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73988723, die haar bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

Brasserie Hof van Holland: de door Monique Maria Yahou-Volkers gedreven onderneming (in de vorm van een eenmanszaak) Brasserie Hof van Holland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77557956), 

zowel Hotel Edam Exploitatie als Brasserie Hof van Holland zijn gevestigd aan het adres te Edam (1135 AN) aan de Lingerzijde 69, 

Hof van Holland (HvH): Hotel Edam Exploitatie en Brasserie Hof van Holland gezamenlijk;

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die met het HvH een overeenkomst heeft gesloten en die tot doel heeft om alleen, danwel met een of meer andere personen, in het horecabedrijf van HvH een of meer diensten af te nemen. Wanneer in deze algemene voorwaarden over Klant wordt gesproken, dan worden daarmee ook de hiervoor genoemde een of meer andere personen bedoeld.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HvH en op alle overeenkomsten die HvH sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgewezen. 

1.3 HvH wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van haar Klant uitdrukkelijk van de hand. 

1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HvH en haar Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7. Indien HvH niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HvH in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 

Wijzigingsbevoegdheid overeenkomst en algemene voorwaarden

2.1. HvH zal met het oog op een verhoogde flexibiliteit en in het belang van haar Klanten de geleverde diensten en de voorwaarden waaronder deze geleverd worden te allen tijde kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.2. HvH is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de dienstverlening zal steeds van toepassing zijn de alsdan geldende en/of meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. HvH zal de meest actuele versie steeds plaatsen op haar website en op eerste verzoek van de Klant toesturen. 

Artikel 3

Verplichtingen van de Klant 

3.1. De Klant verbindt zich ertoe de horecadiensten van HvH te gebruiken overeenkomstig de wet, morele normen, goede gebruiken en de openbare orde, alsook overeenkomstig datgene dat bepaald is in deze algemene voorwaarden. De Klant verplicht zich om de horecadiensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of resultaten en/of in tegenstelling tot wat is vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, ten nadele van de rechten en belangen van derden of die op enige wijze HvH en/of haar reputatie kunnen benadelen. 

3.2. Minderjarigen jonger dan 18 jaar die in het horecabedrijf van HvH verblijven, moeten worden vergezeld door hun ouders, leerkrachten of andere naar behoren gemachtigde volwassenen. Het personeel van HvH kan om relevante documentatie vragen ter identificatie van volwassenen als ouders/docenten of bevoegde personen.

3.3. Het is de Klant niet toegestaan om in het horecabedrijf van HvH te roken. 

Artikel 4

Verplichtingen van HvH

4.1 HvH is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de met de Klant tot stand gekomen overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor HvH gebruikelijke wijze. 

4.2 HvH is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van haar diensten aan de Klant te beëindigen wanneer de Klant de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De Klant dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf van HvH te verlaten. Indien de Klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens HvH heeft, dan is HvH gerechtigd de dienstverlening op te schorten. HvH mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de Klant begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van HvH voldoende aanleiding geven. 

4.3 HvH is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de met de Klant gesloten Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt HvH van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de Klant gehouden zijn. 

4.4 HvH is niet verplicht enig goed van de Klant in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat HvH niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de Klant, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen. 

4.5 Indien HvH voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de Klant in rekening brengt, moet HvH op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12. 

4.6 HvH is niet verplicht enig huisdier van de Klant toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 5

Totstandkoming overeenkomst

5.1. Alle door Hotel Edam Exploitatie of Brasserie Hof van Holland gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad/capaciteit strekt”. 

5.2. De Klant zal via de website van HvH, of via een andere horeca aanbieder, een of meer kamers in het hotel van Hotel Edam Exploitatie voor een door de Klant aangegeven periode, danwel een tafel in het restaurant van Brasserie Hof van Holland kunnen reserveren. De (online) reservering van de Klant dient te worden aangemerkt als een uitnodiging om te komen tot een overeenkomst. 

5.3. De Klant zal binnen 24 uur na de in artikel 5.2. genoemde reservering een email ontvangen, met de bevestiging dat zijn reservering wordt verwerkt. De Klant zal vervolgens de overeengekomen prijs dienen te betalen, waarna  de overeenkomst definitief tot stand komt. 

5.4. De Klant dient de reserveringsbevestiging onverwijld te controleren en HvH onmiddellijk schriftelijk (danwel per email) op de hoogte stellen, indien deze een fout bevat.

5.5. De Klant garandeert dat de persoonlijke informatie en factureringsgegevens verstrekt aan HvH correct, exact, actueel en volledig zijn, en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het informeren van HvH met betrekking tot elke wijziging daarin zodat deze gebruikt kunnen worden bij de corresponderende betaling.

Artikel 6

Online in- en uitchecken bij het hotel van HvH

6.1. De Klant zal op de dag van aankomst via een zogeheten ‘self check-in procedure’ in het hotel van HvH vanaf 15.00 uur kunnen inchecken. De Klant ontvangt daartoe een code, welke eenmalig aan de Klant wordt verstrekt. De Klant dient deze Code zorgvuldig en vertrouwelijk te bewaren. Informatie over deze self check-in procedure zal door HvH aan de Klant bij de bevestiging van de reservering worden verstrekt. 

6.2. Op de dag van vertrek dient de Klant de kamer uiterlijk 11.00 uur te hebben verlaten.  Tijdig voor vertrek ontvangt de Klant een bericht van HvH met een nieuwe code, waarmee de self check-out procedure kan worden uitgevoerd. Ook deze code dient de Klant zorgvuldig en vertrouwelijk te bewaren.

6.3. De Klant is ermee beken dat tussen 22.00 uur en 07.30 uur niemand in het horecabedrijf aanwezig is. De Klant is bij aankomst in het horecabedrijf verplicht om kennis te nemen van het door HvH opgestelde calamiteitenplan.  

Artikel 7

Beschikbaarheid van de online reserveringsdienst/website van HvH

7.1. HvH geeft geen garantie voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de aan de Klant beschikbaar gestelde (online reserverings)diensten en als zodanig kan HvH niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid of continuïteit van haar website en/of diensten. 

7.2. Onverkort het bepaalde in artikel 7.1. zal HvH redelijkerwijze al het mogelijke in het werk stellen om technische ondersteuning te bieden aan de Klant tijdens het doen van (het aanbrengen van wijzigingen in) een online reservering. 

7.3. HvH heeft geen (voorafgaande) controle over virussen of elementen in de inhoud die mogelijk de software of hardware van de Klanten of de bezoekers van de webpagina’s van HvH wijzigen. HvH zal om die reden niet aansprakelijk zijn voor schade van enige aard die hier eventueel uit voortvloeit. 

7.4. In geval HvH ondanks haar behoorlijke vooruitziendheid en voorzichtigheid niet in staat is om de kamers en/of tafels waarvoor een overeenkomst is aangegaan, ter beschikking te stellen wegens redenen die niet toewijsbaar zijn aan HvH en indien het on mogelijk is om de diensten te verstrekken volgens de overeengekomen voorwaarden, zal HvH de Klant de keuze geven om te kiezen voor een terugbetaling van het volledig betaalde bedrag of voor een reservering op een andere toekomstige datum binnen een jaar na de oorspronkelijke reservering tegen de zelfde tarieven. 

Artikel 8

Prijzen

8.1. De door HvH op de website en via overige communicatiemiddelen genoemde prijzen voor het hotel betreffen prijzen per persoon per nacht per kamer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het verschuldigde bedrag aan ontbijt is niet in de prijs begrepen, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen. 

8.2.  De prijzen zijn alleen schriftelijk geldig en gelden uitsluitend voor de aangegeven periode. HvH behoudt zich het recht voor om deze prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, wanneer zij daartoe aanleiding ziet.

8.3. De prijzen die betrekking hebben op de reservering zullen tijdens het (online) reserveringsproces worden aangegeven. Deze prijzen zijn onderhevig aan zowel btw als lokale belastingen die ook toegepast zullen worden, overeenkomstig de bestaande lokale voorschriften in elk land. 

8.4. De op het moment van boeking getoonde prijzen zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief.

8.5. Mocht het tarief veranderen tussen de datum van de reservering en de datum van de levering van de diensten, waardoor er dus een dispariteit ontstaat, dient volgens de toepasselijke voorschriften die prijs worden toegepast die overeenkomt met het moment van de levering van de diensten of van de verhoging van de belasting, zelfs als dit een verhoging betekent van de eindprijs die oorspronkelijk aan de Klant in de reservering was meegedeeld

Artikel 9

Annuleren hotelreservering

9.1. De Klant kan de overeenkomst voor het boeken van een of meer hotelkamers tot uiterlijk 14 (veertien) dagen voor de dag van aankomst annuleren, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. HvH zal het reeds door de Klant betaalde bedrag binnen 5 (vijf) werkdagen na de annulering terugstorten op de rekening waarvan de betaling is ontvangen. 

9.2. In geval de Klant de overeenkomst wenst te annuleren binnen een periode van 14 (veertien) dagen tot aan de dag van aankomst, dan wordt het volledige bedrag van de reservering (inclusief BTW en overige belastingen) aan de Klant in rekening gebracht. 

9.3. Ook in geval de Klant om welke reden dan ook niet komt opdagen, zonder voorafgaande kennisgeving, zal het volledige bedrag van de reservering (inclusief BTW en overige belastingen) aan de Klant in rekening worden gebracht. 

9.4. De door de Klant bij de reservering gebruikte creditcard dient enkel ter garantie. Indien de Klant de reservering tijdig annuleert, zullen er geen kosten aangerekend worden voor de annulering van tevoren, op voorwaarde dat deze wordt gedaan vóór de in artikel 9.2. genoemde deadline van 14 dagen. 

Artikel 10

Privacy Reglement HvH

HvH verwerkt bij de uitvoering van haar diensten mogelijk persoonsgegevens van de Klant. Deze verwerking zal plaatsvinden met in achtneming van het bepaalde in het Privacyreglement. Dit reglement is op de website van HvH gepubliceerd en welke op eerste verzoek aan de Klant zal worden toegezonden. 

Artikel 11

Gebruik van de website

11.1 HvH verklaart dat de industriële eigendomsrechten (merken, handelsnamen, enz.) op de website door haar beheerd worden en/of rechtmatig gebruikt worden krachtens overeenkomsten of gebruikerslicenties en dat ze naar behoren beschermd zijn door de huidige wetgeving inzake industriële eigendommen. De Klant verbindt zich ertoe om de website te gebruiken op een oprechte, correcte en wettige manier en gaat ermee akkoord om zich in het bijzonder te onthouden van:

(a) Het verwijderen, omzeilen of manipuleren van door auteursrecht beschermde merken en andere gegevens waarmee de rechten van HvH of haar rechthebbenden worden aangeduid, opgenomen in de inhoud en/of producten verkocht vanaf de website van HvH, of de technische beveiligingsvoorzieningen, digitale vingerafdrukken of andere dergelijke informatiemechanismen die hetzelfde kunnen bevatten.

(b) Het gebruiken van de inhoud en in het bijzonder, informatie over HvH verkregen via haar website, om reclame en communicatie met het doel van rechtstreekse verkoop of enige andere vorm van commercieel doel, of ongevraagde berichten te versturen aan een verscheidenheid van mensen.

(c) Het verveelvoudigen en kopiëren, distribueren, bieden van openbare toegang via een openbare methode van communicatie, wijzigen van de inhoud, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de rechthebbende van de overeenkomstige rechten, of het wettelijk is toegestaan.

(d) In het algemeen, gebruik van de inhoud op een manier die strijdig is met de wet, de betamelijkheid, het fatsoen en de openbare orde. HvH geeft geen licentie of toestemming van welke aard ook, over het gebruik van de industriële en intellectuele eigendomsrechten of over enig ander eigendom of recht met betrekking tot haar website.

11.2. In het geval dat een Klant of derde partij van mening is dat zich op de website inhoud bevindt die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, moet deze HvH informeren van de volledige en nauwkeurige gegevens en van de intellectuele eigendomsrechten waarop inbreuk zou zijn gemaakt, alsmede de website.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1 HvH is tegenover de Klant aansprakelijk voor uitsluitend directe schade die het gevolg is van een tekortkoming door HvH in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan HvH dan wel aan personen van wier hulp HvH bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt door partijen nadrukkelijk uitgesloten. 

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5. is HvH niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf van HvH zijn meegebracht door een Klant die daar zijn intrek heeft genomen. De Klant vrijwaart HvH tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van HvH. 

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de Klant veroorzaakt, is HvH niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van HvH. 

12.4 HvH is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan HvH houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van HvH staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van HvH. 

12.5 Indien voor de Klant aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is HvH verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen. 

12.5 Indien HvH goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder HvH enige vergoeding bedingt, dan is HvH niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij HvH opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HvH. In alle gevallen geldt dat HvH niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of HvH daarvoor enige vergoeding bedingt. 

12.6 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de aansprakelijkheid van HvH beperkt dat in een voorkomend geval door de verzekeraar daadwerkelijk wordt gedekt en tot uitkering wordt gebracht. 

12.7 De Klant en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor HvH en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 13 

Overmacht 

13.1 Als overmacht voor HvH, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming HvH niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de met de klant gesloten overeenkomst door HvH zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

13.2 Indien een van de partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

Artikel 14 

Gevonden voorwerpen 

14.1 In het gebouw en aanhorigheden van HvH verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de Klant worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij HvH worden ingeleverd. 

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij HvH heeft gemeld, verkrijgt HvH de eigendom. 

16.3 Indien HvH door de Klant achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Klant. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 15 

Slotbepalingen

15.1. Aan de kopjes in deze algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze dienen slechts ter verduidelijking.

15.2. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht is van toepassing.

15.3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

15.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Versie juni 2020